top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN & RETOUR POLICY

De consument heeft het recht aan MKnives BV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

Ondernemingsgegevens


MKnives BV
Maatschappelijke zetel: Sparrenhof 13, 3071 Erps-Kwerps, België
BE 0748.562.955
mknives.belgium@gmail.com
+32 497 87 95 09


Artikel 1: Algemene voorwaarden

De elektronische webwinkel van Mknives, een BV met maatschappelijke zetel te Erps-Kwerps (België), BTW BE 0748.562.955, biedt haar klanten de mogelijkheid om keukenmessen online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op  elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij de webshop van Mknives BV (www.mknives.eu). Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Mknives BV houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt of het gerechtigd vertrouwen heeft gewekt dat hij de gelding heeft aanvaard, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Mknives BV aanvaard zijn.Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mknives BV niet. Mknives BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Mknives BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mknives BV. Mknives BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen


 

Bestelprocedure

 

Bestellingen worden gedaan via de pagina ‘webshop’ op www.mknives.eu/webshop. Nadat de klant het gewenste product (en indien van toepassing de gewenste hoeveelheid van het product) heeft besteld, en de klant op de knop ‘koop nu’ heeft geklikt, wordt de klant doorverwezen naar de betalingspagina.

 


De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

- via kredietkaart
- via bankkaart
- via iDeal
- via Alipay

-via PayPal
 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van mknives.belgium@gmail.com

 

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.


Mknives BV is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Mknives BV.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Mknives BV te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Mknives BV beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Mknives BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: Levering

 

De Levering van aangekochte producten wordt verzorgd door 3e partijen (Bpost). Een aankoop bij Mknives BV wordt voor bestemmingen binnen de Europese Unie binnen 1 tot 8 werkdagen aan het adres van de klant geleverd. Mknives BV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een latere levering.

 

Verzending binnen België is gratis (0,00 €)

Verzending naar Nederland en Luxemburg bedraagt een bijkomende kost van 15,00 € bovenop de aankoopprijs.

Verzending naar Duitsland en Frankrijk bedraagt een bijkomende kost van 30,00 € bovenop de aankoopprijs.

Verzending naar alle andere bestemmingen bedraagt een kostprijs van 75,00 € bovenop de aankoopprijs. Verzending naar deze bestemmingen duurt 1 – 15 dagen. Mknives BV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een latere levering.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.


Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

b. Algemeen


Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Mknives BV klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Mknives BV.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

 

c. Overmacht

 

Mknives BV is niet verantwoordelijk voor het niet leveren, of leveren van beschadigde producten in geval van overmacht.

 

Mknives BV behoudt het recht om terugbetalingen af te wijzen in geval van foutief gebruik van het gekochte product.


Artikel 9: Herroepingsrecht


 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht aan Mknives BV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Mknives BV klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Sparrenhof 13 3071 Erps-Kwerps

 

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
 

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Mknives BV zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :
1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en
4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;

 

Als de klant een factuur met een BTW nummer aanvraagt, vervalt het geldende retourrecht. 

Artikel 10: Privacy

 

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Mknives BV, maatschappelijke zetel: Sparrenhof 13 3071 Erps-Kwerps respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mknives BV, maatschappelijke zetel: Sparrenhof 13 3071 Erps-Kwerps, mknives.belgium@gmail.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Mknives BV, maatschappelijke zetel: Sparrenhof 13 3071 Erps-Kwerps, mknives.belgium@gmail.com

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Mknives BV heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 


 


Mknives BV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op https://www.mknives.eu/contact.


Artikel 11; Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

De webshop van Mknives BV maakt gebruik van ‘First party coockies’ en ‘Third party cookies’.

De bezoeker kan zelf kiezen welke cookies gebruikt mogen worden.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door [...] om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 


Artikel 13: Mknives BV Klantendienst


De Mknives BV klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 497 87 95 09, via e-mail op mknives.belgium@gmail.com of per post op het volgende adres Sparrenhof 13, 3071 Erps-Kwerps.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Mknives BV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Mknives BV kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven.  

bottom of page